Spotkanie w Centrali KGHM w sprawie Grupy Kapitałowej

Z inicjatywy Ireneusza Pasisa, członka Rady Nadzorczej KGHM z wyboru załogi i Wiceprzewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”, 27 czerwca br. doszło do spotkania przedstawicieli NSZZ „Solidarność” ze spółek Grupy Kapitałowej KGHM z Dyrektorem ds. nadzoru korporacyjnego Kasjanem Wyligałą.

NSZZ „Solidarność” reprezentowali Tomasz Molenda (Metraco), Przemysław Darowski (Pol-Miedź Trans), Krzysztof Strzelbicki i Jacek Pyda (Nitroerg), Ewelina Niźnik i Jacek Pyra (KGHM Cuprum), Wiesław Baran (Mercus Logistyka), Dagmara Jędrzejczyk (INOVA CIT), Marek Nadolny (KGHM ZANAM) i Tomasz Sepioł (Bipromet).

Spotkanie otworzył Dyrektor ds. nadzoru korporacyjnego Kasjan Wyligała. Mówił m.in. o prowadzonych rozmowach w Centrali Spółki w ramach Centralnego Biura Zakupów ws. zlecania usług i produkcji spółkom grupy kapitałowej, propozycji NSZZ „Solidarność” podniesienia wyceny usług świadczonych przez Spółki na rzecz KGHM i wcześniej zgłaszanych problemach. Dyrektor jednocześnie zapewnił wszystkich przewodniczących obecnych na sali, że jest chętny do spotkań i rozmów o problemach, z którymi borykają się spółki.

Tomasz Molenda z Metraco poruszył temat gwarantowanego współczynnika corocznego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich spółek z grupy kapitałowej wprowadzonego w formie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy lub odrębnie w każdym zakładzie do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jest propozycja, żeby zapis był podobny do funkcjonującego w KGHM Polska Miedź S.A.:
„W przypadku gdy do końca lutego danego roku, strony Układu nie osiągną porozumienia (…) ustala się, że stawki płac zasadniczych w danym roku wzrastają o wskaźnik obliczony jako 0,8 wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w czwartym kwartale roku ubiegłego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku analogicznego wynagrodzenia z roku Poprzedniego”.

Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej w Pol-Miedź Trans, Przemysław Darowski nie poruszał szczegółowo tematów, ponieważ wybrany został nowy Prezes Zarządu i z nim będą prowadzone rozmowy. W razie potrzeby Przewodniczący zwróci się do Dyrektora Kasjana Wyligały z problemami zakładów pracy, których rozwiązanie może nie obejść się bez pomocy.

NSZZ „Solidarność” z Nitroergu reprezentowali Krzysztof Strzelbicki i Jacek Pyda. Poruszyli dwa tematy. Pierwszy związany jest z wprowadzeniem Pracowniczego Programu Emerytalnego, bardzo dobrego rozwiązania dla pracowników, korzystniejszego od Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wprowadzenie PPE rodzi jednak konieczność dofinansowania Nitroergu, np. poprzez podwyższenie kwot za dostarczane do KGHM zapalniki. Kolejnym poruszonym tematem była nowa inwestycja w instalację do produkcji uszlachetniaczy do paliw Nitrocet, która niedługo będzie otwarta. Niestety jest to kolejny element obciążający budżet Spółki. Dyrektor stwierdził, że KGHM prowadzi przetargi w celu uzyskania jak najlepszej ceny za wysokiej jakości produkty i usługi, dlatego temat podniesienia kwot za dostarczane zapalniki musi być przedyskutowany i przede wszystkim musi się to KGHM Polskiej Miedzi opłacać.

Ze strony NSZZ „Solidarność” w KGHM Cuprum CBR pojawili się Ewelina Niźnik i Jacek Pyra. Stwierdzili brak systemowych podwyżek płac, np. inflacyjnych czy procentowych dla wszystkich pracowników Spółki od ponad 10 lat. Wskazali też na konieczność zwiększenia nakładów na prace badawcze realizowane przez ośrodek badawczo-rozwojowy KGHM Polska Miedź S.A., jakim jest KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe. Ostatnim tematem był wniosek o umożliwienie KGHM Cuprum wejścia na nowe obszary działalności dotychczas zarezerwowanej dla podmiotów zagranicznych, tj. udział w pracach i projektach prowadzonych dla aktywów zagranicznych od prospekcji i eksploracji przez koncepcje zagospodarowania złóż, ich eksploatację, wpływ na środowisko i gospodarowanie odpadami, do zakończenia działalności górniczej i przeróbczej oraz zamykania kopalń.

Wiesław Baran, Przewodniczący Komisji Zakładowej w Mercus Logistyka zadał pytanie o oddziały logistyczne, które powstają w KGHM i spółkach Grupy Kapitałowej: czy są zagrożeniem dla Mercusa? Dyrektor stwierdził, że nie są zagrożeniem, a gdyby miały mieć wpływ na ograniczenie działalności Mercusa, miałby wiedzę w tym temacie. Drugą poruszoną sprawą były zarobki kierowców Wydziału Przewozów Osobowych. Przewodniczący pytał dlaczego przewozy są oddawane prywatnym firmom? Jak stwierdził, Mercus Logistyka przestrzega wszystkich przepisów, płaci legalnie pełne wynagrodzenie i powinno to być brane pod uwagę przy przyznawaniu przewozów. Dodatkowo ma miejsce systematyczne zwalnianie się kierowców z powodu niskich zarobków w stosunku do okolicznych, konkurencyjnych firm transportowych. Dyrektor Kasjan Wyligała prosił o zestawienie porównujące wynagrodzenie w firmach, w których zarobki są wyższe niż w Mercus Logistyka. Przewodniczący wspomniał też o pracownikach Spółki zatrudnionych w zakładzie produkcji elektro-mechanicznej w Sobinie, których zarobki są bardzo niskie.

Przewodnicząca Komisji Zakładowej w INOVA CIT Dagmara Jędrzejczyk poruszyła kwestię umowy ryczałtowej na lampownie i możliwości powrotu do rozmów na temat urealnienia ryczałtu w związku z dużą stratą jaka powstała za 5 miesięcy br. Odniosła się też do informacji na temat unieważnienia wynegocjowanego ryczałtu na obserwacje sejsmiczne w Oddziale Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” i poprosiła o jak najszybszy powrót do rozmów na ten temat. Wspomniała o odmowie możliwości renegocjacji stawki roboczogodziny umowy remontowej w Hucie Miedzi „Głogów”, a powrót do rozmów w tej sprawie odłożono na przyszły rok. Przewodnicząca zwróciła uwagę na przedłużające się procedury, odpowiedzi na pisma Komisji Zakładowej lub brak reakcji, który spowodował, że nie było zamówień na stacje transformatorowe w pierwszych miesiącach br., co przełożyło się na wynik dla firmy. Przedstawiła obszary produktów i usług, które INOVA może świadczyć dla KGHM.

NSZZ „Solidarność” w KGHM ZANAM reprezentował Zastępca Przewodniczącego Marek Nadolny. Wskazał na brak rewaloryzacji kwot za usługi, części serwisowe i Samojezdne Maszyny Górnicze. Z jego informacji wynika, że firmy serwisowe spoza Grupy Kapitałowej wykonujące usługi na rzecz KGHM dostały wzrost kwot roboczogodzin za usługi. Niezbędne jest zapewnienie rentowności długoterminowych umów z KGHM. Jest też problem z produkcją kotew, ponieważ na magazynie zalegają duże stany, a Zakłady Górnicze ich nie kupują. W ramach umowy na lata 2018-2019 zakupiono zaledwie 37% kotew - wykaz został przekazany Dyrektorowi. KGHM ZANAM ma zakaz produkcji kotew z pręta B500, choć są kopalnie, które kupują takie od innych, zewnętrznych dostawców. Ostatnim poruszonym tematem była kwestia Pracowniczego Programu Emerytalnego. Pomimo obietnic ze strony poprzedniego Zarządu nie są wyrównywane przez KGHM Polska Miedź S.A. poniesione koszty przez KGHM ZANAM, przez co ma miejsce kumulacja kosztów. Jest problem ze zbyt niskimi płacami pracowników, którzy porównują swoje zarobki z kolegami z Zakładów Górniczych i widzą różnice w wynagrodzeniach idące w dziesiątki tysięcy złotych rocznie. W KGHM ZANAM nie ma dodatków takich jak zyski, kredkowe, czternastka, ekwiwalent za deputat węglowy czy urlopy zdrowotne.

W imieniu NSZZ „Solidarność” w Bipromecie głos zabrał Tomasz Sepioł. Wskazał na braki kadrowe zarówno wśród pracowników na stanowiskach robotniczych, jak i nierobotniczych. Zbyt niskie wynagrodzenie sprawia, że pracownicy szukają pracy tam, gdzie oferowana jest wyższa płaca. Ma miejsce odpływ doświadczonych pracowników do innych zakładów pracy.

Po wypowiedziach wszystkich uczestników Dyrektor zapewnił, że przyjrzy się wszystkim tematom i będzie w kontakcie z Przewodniczącymi poszczególnych Organizacji. Było to drugie spotkanie NSZZ „Solidarność” z Dyrektorem ds. nadzoru korporacyjnego Kasjanem Wyligałą i z pewnością dojdzie do kolejnego.